Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

Historia szkoły

Z KART HISTORII ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RYBNIKU…

szkolair 

            Zasadnicza Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej w Rybniku jest stosunkowo młodą placówką w regionie, jednak jej korzenie sięgają jeszcze lat 80-tych XX wieku. Już wtedy powstawały pierwsze pomysły powołania tego typu szkoły przy Cechu Rzemiosł Różnych w Rybniku. Temat ten miał wielu przeciwników i zwolenników oraz był dyskutowany na walnych zgromadzeniach Cechu ze skutkiem negatywnym. W roku 1992 Dyrektor Kopalni KWK Chwałowice wyszedł z propozycją przekazania rzemiosłu budynków szkolnych działających przy Kopalni. Propozycja ta została przez Zarząd odrzucona. Kolejna inicjatywa z jaką wystąpił Prezydent Makosz to przejęcie Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Rybniku przy ulicy Karłowicza, łącznie z nauczycielami oraz grupą 500 uczniów. Zarząd Cechu propozycję również skrytykował, co poświadczają słowa członka Zarządu „…niech po budynku przejedzie spych…”. Grupa zdeterminowanych rzemieślników nadal poszukiwała siedziby dla otwarcia swojej placówki. Przeprowadzono rozmowy z proboszczem Parafii w Kuźni Raciborskiej w sprawie zagospodarowania budynku katechetycznego na szkołę rzemieślniczą – wynik rozmowy okazał się również negatywny. Zaproponowano także budynek byłego przedszkola w dzielnicy Kuźnia Rybnicka, jednak po ekspertyzie budowlanej okazało się, że budynek nie spełniał wymogów.

            Impulsem, który przyczynił się do powstania Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku były wydarzenia do jakich doszło wewnątrz Cechu Rzemiosł w Rybniku. Mianowicie w 2005 roku doszło secesji kilkudziesięciu rzemieślników cechu, którzy założyli nową organizację samorządu gospodarczego – Izbę Rzemieślniczą w Rybniku. Rejestracja w Sądzie Gospodarczym w Gliwicach nastąpiła dnia 9 grudnia 2005 roku. W tym samym roku odbyło się zgromadzenie założycielskie Izby, podczas którego powołano pięć różnych cechów (fryzjersko-kosmetyczny, mechaniczny, budowlany, kupiecko-handlowy i cech różny), bo takie były wymogi stworzenia Izby Rzemieślniczej.

            Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnym stworzona przez przedsiębiorców Izba Rzemieślnicza w Rybniku rozpoczęła w 2005 roku działania zmierzające do powołania szkoły zawodowej o charakterze typowo rzemieślniczym. W styczniu 2006 roku powstał projekt powołania takiej szkoły. Jej utworzenie dawałoby uczniom możliwość kształcenia na poziomie praktycznym i zdobycia konkretnego zawodu. Dodatkowo kształcenie miało być połączone z poszerzeniem wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących, z zakresu przedsiębiorczości, języków obcych, nowoczesnych systemów komunikacji, co znacząco zwiększyłoby konkurencyjność na rynku pracy. W kolejnych miesiącach Zarząd Izby pracował nad statutem szkoły, a po jego opracowaniu delegacja Zarządu w osobach Andrzeja Korbasiewicza, Tadeusza Śpiewoka i Edwarda Szwedy udała się do ówczesnego Prezydenta Rybnika – Adama Fudalego (1998-2014) – po akceptację ich pomysłu, którą otrzymali. Starania w celu powołania szkoły trwały ponad dwa lata, w trakcie których Zarząd Izby Rzemieślniczej napotykał wiele przeciwności i problemów ze strony dyrektorów rybnickich szkół, związków zawodowych i władz miasta. Dezaprobata pojawiła się też ze strony Izby Rzemieślniczej w Katowicach.

W końcu wysiłki i starania o utworzenie szkoły zakończyły się sukcesem. W roku 2007 zgodę na uruchomienie szkoły wydało Kuratorium Oświaty w Katowicach. Z kolei we wrześniu 2007 roku otrzymano wpis do rejestru szkół niepublicznych władz miasta Rybnika. Dnia 1 września 2008 roku rozpoczęło się funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku. Placówka ma charakter szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Izba Rzemieślnicza w Rybniku. Należy tu dodać, że jest to pierwsza szkoła zawodowa prowadzona przez rzemiosło w województwie śląskim.

Początkowo zajęcia odbywały się w budynkach dawnego ośrodka egzaminowania kierowców przy ulicy Prostej 11 w Rybniku. Pierwszym dyrektorem szkoły został mgr Jan Delong, który wcześniej pełnił rolę dyrektora w Zespole Szkół Mechaniczno‑Elektrycznych w Rybniku. W pierwszym roku istnienia szkoły uczęszczało do niej 76 uczniów. Młodzież zdobywała wiedzę w ramach sześciu zawodów – fryzjer, murarz, elektryk, mechanik samochodowy, lakiernik, malarz-tapeciarz. Zatrudnionych było 18 nauczycieli. Kolejne lata działalności szkoły charakteryzowały się ciągłym wzrostem liczby uczniów i absolwentów szkoły, co ilustruje poniższa tabela:

Liczba uczniów i absolwentów w poszczególnych latach

Rok

Liczba uczniów

Liczba absolwentów

2008

76

-----

2009

142

-----

2010

138

15

2011

196

47

2012

242

71

2013

343

71

2014

429

81

2015

486

153

2016

501

-----

Ze względu na rosnącą liczbą uczniów zaczęło brakować sal lekcyjnych. Przełomową decyzję w związku z zapleczem instytucjonalnym szkoły podjął Starosta Damian Mrowiec wydzierżawiając Izbie Rzemieślniczej pomieszczenia po byłym szpitalu „Juliusz”. Zostało to sfinalizowane w grudniu 2009 roku. Dzięki staraniom i rozmowom Zarządu Izby Rzemieślniczej ze Starostą Rybnika szkoła znalazła nową siedzibę w najmłodszej części zlikwidowanego szpitala przy ulicy 3-go Maja 18 w Rybniku. W styczniu 2010 roku został zaprezentowany projekt zagospodarowania budynków byłego szpitala. Prezentacja została dokonana przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W tym samym roku zlecono wykonanie projektu pani architekt Małgorzacie Szukalskiej. Po gruntownym remoncie budynków „Juliusza” od września 2011 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowej siedzibie szkoły. Uroczyste otwarcie nastąpiło 26 września 2011 roku, natomiast w październiku wybrano nowego dyrektora szkoły, którym został mgr Czesław Lapczyk – pełniący tę rolę do dzisiaj.

W kolejnych latach istnienia szkoła sukcesywnie się rozrastała oraz następowała stopniowa stabilizacja kadry pedagogicznej. Zwiększała się baza dydaktyczna i zaplecze szkoły. Obecnie wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. Powstały też pracownie dla zawodów: fryzjer, sprzedawca, monter oraz dwie pracownie komputerowe i językowe. Na terenie szkoły działa bardzo dobrze wyposażona biblioteka szkolna oraz gabinet pielęgniarki szkolnej. Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne, a także siłownię. Na terenie szkoły otwarto także warsztaty dla kierunków mechanik samochodowy, piekarz oraz cukiernik. W najbliższym czasie powstaną następne dla pozostałych zawodów i kierunków. W bardzo szybkim tempie wzrastała liczba uczniów i nauczycieli. Rok szkolny 20015/2016 był pod tym względem rekordowy – liczba przekroczyła 500 uczniów uczących się w dwudziestu oddziałach i ponad 40 nauczycieli. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej może poszczycić się sukcesami w zawodach sportowych oraz konkursach zawodowych.

      W roku szkolnym 2016/2017 zostaną zaproponowane obecnym gimnazjalistom nowe oferty edukacyjne. Planowane jest otwarcie kolejnych dwóch kierunków kształcenia, w związku z czym szkoła będzie kształciła aż w 24 zawodach. Dzięki tym działaniom placówka może obecnie poszczycić się znaczącą renomą w regionie. Otwarcie tego typu szkoły na terenie Rybnika znacząco poszerzyło ofertę edukacyjną w regionie.

 Opracował: mgr Mariusz Bednorz