Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

Nabór 2020/2021

Email Drukuj PDF

LOGO_BSIS-min

   NABÓR DO

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RYBNIKU

 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych
na rok szkolny 2020/2021

 


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

 

   Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły. 
•    od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

 

 

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.


Terminy uzupełnienia wniosków


Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
•    do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
•    do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.


W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.


Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej


Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.


Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.


Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.


Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021
DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RYBNIKU

Szkoła powstała 1 września 2008 roku i posiada swoją siedzibę w Rybniku przy ulicy 3-go Maja 18. Jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzoną przez Izbę Rzemieślniczą w Rybniku. Warunki w szkole pozwalają na podjęcie nauki przez osoby niepełnosprawne.
Nauka w szkole jest nieodpłatna.
 szkolair

OTWIERAMY NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH W ZAWODACH:

- mechanik pojazdów samochodowych
- lakiernik samochodowy
- fryzjer
- elektryk
- blacharz samochodowy
- piekarz
- cukiernik
- stolarz
- sprzedawca
- fotograf
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- złotnik – jubiler
- elektromechanik
- przetwórca mięsa
- murarz- tynkarz
- ślusarz
- dekarz
- kamieniarz
- krawiec
- monter sieci i instalacji sanitarnych
- mechanik motocyklowy
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- kierowca –mechanik
- kucharz

Ilość miejsc w klasach od 15 do 25 osób.
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest znalezienie miejsca praktyki bezpośrednio u pracodawcy lub (w Izbie Rzemieślniczej, tel.324407650 ).
Rekrutacja do klas pierwszych trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru /www.slaskie.edu.com.pl / dla kandydatów kończących szkołę podstawową w roku szkolnym 2019/2020.

W rekrutacji mogą uczestniczyć kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art.16ust.5a ust. z dnia 7 września 1991 o syst. Oświaty (Dz.U.z 2015r. poz. 2156, z póżn. zm.)
Składają oni dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły od 26 czerwca do 31 lipca.


Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.
    
II KRYTERIA NABORU

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, które stanowią:
a) punkty uzyskane w wyniku egzaminu zewnętrznego (max 100 pkt)
-maksymalnie po 20 pkt za wyniki egzaminu z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie podstawowym (za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie w przeliczeniu  ( 0,2 pkt)
 
b) punkty uzyskane w wyniku przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia (max 100 pkt)
Dla wszystkich zawodów określono jednakowe zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty, są to : język polski -obowiązkowy, język obcy ,  matematyka  i informatyka
Za język polski oraz trzy wybrane przedmioty ustala się przeliczając oceny na punkty:

- celujący - 19 punktów,
- bardzo dobry - 16 punktów,
- dobry - 13 punktów,
- dostateczny - 9 punktów,
- dopuszczający - 0 punktów

c) liczba punktów  za otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem  5 punktów,

d) uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratoria oświaty - 12 punktów (za jeden tytuł 10 punktów, za dwa i więcej tytułów dodatkowo 2  punkty)

e) szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia szkoły max 5 punktów

- pierwsze miejsce lub tytuł laureata  5 pkt
- drugie miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt
- trzecie miejsce lub wyróżnienie  3 pkt

(obowiązuje zasada przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.)

f) stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 2 punkty


Absolwenci zwolnieni z egzaminu zewnętrznego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia szkoły

Za język polski oraz trzy wybrane przedmioty ustala się przeliczając oceny na punkty:

- celujący - 19 punktów,
- bardzo dobry - 16 punktów,
- dobry - 13 punktów,
- dostateczny - 9 punktów,
- dopuszczający - 0 punktów

Kandydaci do szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole, przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

III WYNIKI REKRUTACJI

1. Całością prac związanych z rekrutacją do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno  Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowego limitu miejsc. Nie wyznacza się minimalnej liczby punktów potrzebnych do przyjęcia.
3. Przy przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz umieszczone w rodzinach zastępczych;
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru szkoły i kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
d) osoby, których wynik z egzaminu gimnazjalnego jest najwyższy;
e)   osoby, których średnia z przedmiotów obowiązkowych jest najwyższa;

Dane osobowe ucznia będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Druki do pobrania !!!


-  skierowanie kandydata do nauki zawodu (wypełnia pracodawca ) [POBIERZ]


-  podanie o przyjęcie do klasy pierwszej (wypełniają kandydaci, którzy nie rejestrują się elektronicznie ) [POBIERZ]

 

-  deklaracja rodziców [POBIERZ]

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!