Branżowa Szkoła I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Reklama

Nabór 2018/2019

Email Drukuj PDF

LOGO_BSIS-min

   NABÓR DO

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RYBNIKU

 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych
na rok szkolny 2018/2019

 

  • DECYZJA ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY [PRZECZYTAJ]
  • HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM [PRZECZYTAJ]

 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych

na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa  prawna

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z  dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów  do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych , do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.
Na podstawie art.149,art.155, art.165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60 ze zm.), art.154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.poz.59 ze zm.)
ustala się, co następuje:

1. Określa się na terenie województwa śląskiego terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019, podane w załącznikach 1-6.
2. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego zgodnie z terminami określonymi w załącznikach 1-6.
3. Decyzja została opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach i platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół.

     NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019
DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RYBNIKU

Szkoła powstała 1 września 2008 roku i posiada swoją siedzibę w Rybniku przy ulicy 3-go Maja 18. Jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzoną przez Izbę Rzemieślniczą w Rybniku. Warunki w szkole pozwalają na podjęcie nauki przez osoby niepełnosprawne. Nauka w szkole jest nieodpłatna.
 
 
 OTWIERAMY NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH  W     
 ZAWODACH:

   - mechanik pojazdów samochodowych
   - lakiernik
   - fryzjer
   - elektryk
   - blacharz samochodowy
   - piekarz
   - cukiernik
   - stolarz
   - sprzedawca
   - fotograf
   - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
   - złotnik – jubiler
   - elektromechanik
   - wędliniarz
   - murarz- tynkarz
   - ślusarz
   - dekarz
   - kamieniarz
   - krawiec
   - monter sieci, instalacji sanitarnych
   - mechanik motocyklowy
   - elektromechanik pojazdów samochodowych
   - kierowca–mechanik
   - kucharz

Ilość miejsc w klasach od 15 do 25 osób.
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest znalezienie miejsca praktyki
bezpośrednio u pracodawcy lub (w Izbie Rzemieślniczej, tel.324407650 ).
Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru /www.slaskie.edu.com.pl / dla kandydatów kończących gimnazjum  i szkołę podstawowąw roku szkolnym 2017/2018.

W rekrutacji mogą uczestniczyć kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art.16ust.5a ust. z dnia 7 września 1991 o syst. Oświaty (Dz.U.z 2015r. poz. 2156, z póżn. zm.)
Składają oni dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły do 23.08.2018r.

I  TERMINY REKRUTACJI

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 18 maja do 18 czerwca 2018r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym od 13 lipca do 17 lipca 2018r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 22 czerwca 2018r.  do 26 czerwca 2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o  przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20 ust.7 ustawy o systemie oświaty).
art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty i art. 149 ust.4. art.155 ust.4.art165 ust.3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe- Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o których mowa w ust 2, w terminie wyznaczonym przecz przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt,(burmistrz, prezydent miasta)potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 05 lipca 2018r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 09 sierpnia 2018r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 06 lipca 2018r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 10 sierpnia 2018r.
art.20zc ust. 6-9 ustawy

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 06 lipca 2018r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 10 sierpnia 2018r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli uczęszczania do wybranej szkoły- przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 06 lipca 2018r. do 12 lipca 2018r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 13 sierpnia 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 13 lipca 2018r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 14 sierpnia 2018r.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Terminy określone w ustawie o systemie oświaty.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym -  niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym- najpóźniej do 16 lipca 2018r.*
Termin w postępowaniu uzupełniającym -  niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym- najpóźniej do 20 sierpnia 2018r.*

* Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole dotyczy szkół prowadzących rekrutację uczniów poza systemem rekrutacji elektronicznej.

Dostarczenie przez kandydata:

umowy o pracę lub zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę  w celu przygotowania zawodowego z dniem 01.09.2018r.
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
karty zdrowia
dwóch podpisanych zdjęć

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 lipca 2018r. do 21 lipca 2018r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym do 23 sierpnia 2018r.

Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

            
 II KRYTERIA NABORU

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, które stanowią:


a) punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego (max 100 pkt)-
maksymalnie po 20 pkt za wyniki egzaminu z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie podstawowym (za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie w przeliczeniu  ( 0,2 pkt)


 b)  punkty uzyskane w wyniku przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia (max 100 pkt)


Dla wszystkich zawodów określono jednakowe zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty, są to : język polski -obowiązkowy, język obcy ,  matematyka  i informatyka
Za język polski oraz trzy wybrane przedmioty ustala się przeliczając oceny na punkty:

- celujący - 19 punktów,
- bardzo dobry - 16 punktów,
- dobry - 13 punktów,
- dostateczny - 9 punktów,
- dopuszczający - 0 punktów

c) liczba punktów  za otrzymanie świadectwa ukończenia gimnazjum z  wyróżnieniem  5 punktów,


d) uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratoria oświaty - 12 punktów (za jeden tytuł 10 punktów, za dwa i więcej tytułów dodatkowo 2  punkty)


e) szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum max 5 punktów
     
- pierwsze miejsce lub tytuł laureata 5 pkt
- drugie miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt
- trzecie miejsce lub wyróżnienie 3 pkt

(obowiązuje zasada przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.)

f) stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 2 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum

Za język polski oraz trzy wybrane przedmioty ustala się przeliczając oceny na punkty:

- celujący - 19 punktów,
- bardzo dobry - 16 punktów,
- dobry - 13 punktów,
- dostateczny - 9 punktów,
- dopuszczający - 0 punktów

Kandydaci do szkoły  ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
                
     
III WYNIKI REKRUTACJI

1. Całością prac związanych z rekrutacją do klas pierwszych kieruje Szkolna    Komisja Rekrutacyjno  Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.


2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowego limitu miejsc. Nie wyznacza się minimalnej liczby punktów potrzebnych do przyjęcia.


3. Przy przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

 

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz umieszczone w rodzinach zastępczych;
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru szkoły i kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
d) osoby, których wynik z egzaminu gimnazjalnego jest najwyższy;
e) osoby, których średnia z przedmiotów obowiązkowych jest najwyższa;

Dane osobowe ucznia będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Druki  do  pobrania 
- skierowanie kandydata do nauki zawodu (wypełnia pracodawca )
- podanie o przyjęcie do klasy pierwszej (wypełniają kandydaci , którzy nie
   rejestrują się elektronicznie )
- deklaracja rodziców


Druki do pobrania !!!

skierowanie kandydata do nauki zawodu (wypełnia pracodawca) [POBIERZ]


podanie o przyjęcie do klasy pierwszej (wypełniają kandydaci , którzy nie rejestrują się elektronicznie) [POBIERZ]

 

deklaracja rodziców  [POBIERZ]

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!